Academia de Studii Economice din Moldova (VIDEO)

25.11.2020

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) este cea mai mare și importantă instituție publică de învățământ economic superior, fondată la 25 septembrie 1991.

Pentru alinierea ASEM la standardele europene, o importanță deosebită se acordă relațiilor de colaborare cu universități de prestigiu și centre de cercetare din peste 20 de state ale lumii, care au tradiții valoroase în domeniul învățământului și cercetărilor economice. În prezent, pe lângă multiplele acorduri de colaborare, ASEM este membră a Asociației Universităților Francofone (AUF), a Rețelei Universităților din Bazinul Marii Negre (BSUN), a Rețelei Universităților Inițiativei Central-Europene (CEI University Network), ceea ce constituie un suport durabil pentru implementarea metodelor performante de predare și promovare a principiilor economiei moderne.

În cadrul ASEM, se promovează cercetările științifice de tip fundamental şi aplicativ în domeniul ştiinţelor economice, un accent deosebit punându-se pe abordarea interdisciplinară a fenomenelor şi proceselor din economia naţională, în contextul evoluţiilor şi abordărilor teoretice şi practice naţionale, europene şi mondiale. Ampla activitate științifică se desfășoară prin grupurile mixte de cercetători în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Studii Europene și departamentelor, pilonii de bază ai procesului de cercetare. ASEM încurajează cadrele universitare, studenții, masteranzii și doctoranzii pentru participare la programele naţionale şi internaţionale de cercetare.

În ultimii ani, în ASEM, s-au elaborat proiecte de cercetare de interes naţional, printre care se pot evidenţia: direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii; cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei; elaborarea modelelor de dezvoltare regională prin formarea clusterelor; crearea unui portal de promovare a e-afacerilor în Republica Moldova; problemele cooperării economice internaţionale şi regionale în contextul integrării europene şi asigurării avantajului competitiv; creşterea economică şi priorităţile structurale: aspecte teoretice şi practice; elaborarea metodelor şi tehnicilor actuariale adecvate Republicii Moldova în contextul strategiilor de integrare europeană.

Pe parcursul anilor, ASEM a inițiat și a coordonat Programui de stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene”.

Rezultatele cercetărilor efectuate generează noi cunoştinţe în domeniul ştiinţelor economice, și sunt diseminate atât prin publicaţii, cât şi prin conferinţe naţionale şi internaţionale, astfel, încât asigură creşterea vizibilităţii la nivel mondial a cercetării ştiinţifice naţionale.

În ASEM se organizează, anual, peste 20 de conferinţe şi simpozioane știinţifice cu participare internaţională, ale căror teze şi comunicări sunt publicate în culegeri științifice recenzate.

În scopul promovării vizibilităţii internaţionale a potențialului științific al ASEM și în vederea integrării mai ample în Aria Europeană a Cercetării (ERA), au fost întreprinse acţiuni complexe de consolidare a prezenței ASEM în reţeaua europeană EURAXESS. ASEM este una din puținele instituții publice de învățământ superior care a fost calificată cu Logo-ul „Excelenţa în cercetare” de Comisia Europeană.

În vederea dezvoltării politicilor de Acces Deschis – Open Access - al revistelor ştiinţifice publicate în ASEM : «Economica», «Eastern European Journal for Regional Studies» și «СSIE Working Papers», edițiile sunt înregistrate în bazele internaționale electronice: Open Academic Journals Index (OAJI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Electronic Journals Library (EJL), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Research Papers in Economics (RePEc), Index Copernicus International (ICI), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) și Global Impact Factor (GIF).

Detalii în VIDEO ce urmează

Contacte

str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, RM
Email

Web: https://ase.md/

Domeniul științific
Cuvinte-cheie: